Редакційна колегія журналу «Хімія і технологія води»

Головний редактор
В.В. Гончарук– Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України, д-р хім. наук, проф., акад. НАН України

Заступник головного редактора
Л.О. Мельник – Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України, , д-р хім. наук, ст.н.с..
М.В. Мілюкін – Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України, д-р хім. наук, ст. наук. співр.


Відповідальний секретар редакції
І.М. Косигіна – Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України, к.т.н., ст.н.с.

Члени редакційної колегії

С.О. Афанасьєв – Інститут гідробіології НАНУ, д-р біол. наук, проф., чл.-кор.
М.Д. Гомеля – Національний технічний університет України “КПІ” МОНмолодьспорту України, д-р тех. наук, проф.
Ю.С. Дзязько – Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАНУ, д-р хім. наук, пров. наук. співр.
В.М. Зайцев – Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, д-р хім. наук, проф., член-кор. НАН України.
О.В. Зуй – Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України, д-р хім. наук, ст. наук. співр.
М.Т. Картель – Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України, д-р хім. наук, проф., академік НАН України.
Ж.О. Кормош – Східноєвропейський національний університет ім. Лесі українки, м. Луцьк, канд. хім. наук, проф., зав. каф. аналітичної хімії та екотехнології
В.С. Кублановський – Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, д-р хім. наук, проф.
О.А. Лобода – Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України, Австрія, д-р хім. наук, викладач
Т.Г. Лупашку – Інститут хімії АН Молдови, зав. наукового центру екологічної хімії і захисту довкілля, д-р хім. наук, проф., акад. АН Молдови
В.І. Максін – Директор НДІ природничих і гуманітарних наук Національного університету біоресурсів і природокористування України, д-р хім. наук, проф.
Мішра Вішал – Бенареський Індуський університет, Індія, д-р наук, асист. проф.
Маулін П. Шах– Enviro Technology Limited, Анклешвар, Гуджарат, Індія,д-р наук,гол. наук. співр. від. прикл. та екол. мікробіології, зав. Дослідн. лаб. пром. стічних вод
Н.О. Міщук – Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАНУ, д-р хім. наук, проф., ст. наук. співр.
Р.Р. Мунтер – Таллінський технологічний університет, Естонія, д-р тех. наук, професор, проф.-консульт.
В.М. Огенко – Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, д-р хім. наук, проф., член-кор. НАН України.
Г.М. Пшинко – Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України, д-р хім. наук, проф., ст. наук. співр., зав. від. аналітичної та радіохімії.
М.М. Рульов – Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренко НАНУ, д-р хім. наук, проф.
Л.А. Саблій – Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського”, д-р тех. наук, проф.
Ю.М. Самченко – Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренко НАНУ, д-р хім. наук.
С.М. Сухарев – Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет», д-р хім. наук, проф.

 

Помощь для Joomla.