Правила оформлення статей

Договор про передачу авторських прав
Справка-завка автора

Журнал "Химия и технология воды" – міжнародний науково-технічний журнал Національної академії наук України. Журнал видається російською мовою з резюме українською та англійською мовами. Видання та розповсюдження журналу англійською мовою під назвою «Journal of Water Chemistry and Technology» ISSN: 1063-455X (Print), ISSN: 1934-936X (Online) здійснюється за співпраці з видавництвом «Springer» (Німеччина) та корпорацією «Allerton Press, Inc.» (США).

У журналі "Химия и технология воды" публікуються оригінальні наукові теоретичні та експериментальні статті за такими рубриками: нове в науці про воду; теоретичні основи технології та обробки води; фізична хімія процесів обробки води; аналітична хімія води; аналіз природних і стічних вод; технологія водопідготовки і демінералізація вод; біологічні методи очищення води; природна вода, а також замовлені статті – наукові огляди. Огляди повинні узагальнювати останні результати досліджень і представляти інтерес для читачів журналу. У російськомовній версії журналу публікуються рецензії, інформація, реклама. Статті приймаються російською мовою. При бажанні автори можуть додатково представити англійський переклад статті.

Статті в редакцію подаються в двох примірниках (підписані всіма авторами) з супровідним листом і актом експертизи (для авторів України). Обов'язково додається Договір про передачу авторських прав Видавцю журналу " Химия и технология воды" російської та англійської версій, передбачений чинним законодавством України, який підписується усіма авторами статті. Публікація статей у вітчизняних та закордонних виданнях виключає їх повторну публікацію в журналі «Химия и технология воды». Стаття, що висвітлює результати роботи, проведеної в науковій установі, повинна мати направленість цієї установи. Журнал не публікує роботи, в яких деталізуються добре відомі і описані в літературі закономірності та явища. Рукопис повинен бути віддрукований на аркушах паперу стандартного формату А4 через два інтервали з полями: верхнє, нижнє і ліве -20 мм, праве – 10 мм. Можна використовувати шрифт будь-гарнітури висотою 12 або 14 пунктів. На сторінці повинно бути не більше 30 рядків по 60 – 65 знаків в рядку. Всі сторінки, включаючи таблиці, підписи під рисунками і список посилань, повинні мати наскрізну нумерацію. Допустимий об’єм статті – 10 сторінок машинописного тексту. Літературного огляду – 20, кількість малюнків – не більше 4. На окремій сторінці вказуються прізвище, ім'я, по батькові всіх авторів із зазначенням автора, з яким редакція може вести переписку, назва організації, де працюють автори, домашні та службові адреси, телефони, електронна пошта.

Також просимо авторів повідомляти правильне написання їх прізвища та місце роботи англійською мовою.

Структура рукопису повинна мати наступний вигляд. У лівому верхньому кутку першої сторінки – індекс Універсальної десяткової класифікації, під ним у центрі сторінки назва статті, ініціали та прізвища авторів, повна назва установи, в якому виконувалося дослідження, електронна адреса автора з яким редакція може вести переписку. Далі резюме російською мовою (не більше 8 – 10 рядків, через 1,5 інтервали, без використання умовних позначень), ключові слова, вступ, методика експерименту, результати та їх обговорення, висновки, далі резюме українською мовою (для авторів Україна), резюме англійською мовою (із зазначенням ініціалів та прізвищ авторів, назви статті), таблиці (на окремих сторінках), рисунки та підписи до них (на окремих сторінках), список посилань (на окремій сторінці).

Отримані експериментальні дані наводяться в тексті статті без їх дублювання в таблицях і рисунках. Таблиці і рисунках нумеруються по порядку їх першої згадки в тексті.
Над таблицею розміщується її номер і коротка назва, під таблицю (в примітках) - додаткова інформація. Таблиці повинні бути простими по своїй структурі, всі графи в таблицях і самі таблиці повинні мати заголовки і бути розділені вертикальними лініями. Цифровий матеріал у рядках – чітко розмічений горизонтальними лініями. Скорочення слів в таблицях не допускається.

Рисунки (в двох примірниках, масштаб 6х8 см) виконується із застосуванням комп'ютера у вигляді, придатному для безпосереднього відтворення. Графіки будують без координатної сітки з наявністю осей абсцис і ординат, короткими і чіткими написами (розмір 2 мм). Криві на рисунках позначається простими символами (цифри або малі літери), пояснення до яких наводиться окремо в підписах під рисунком. Відмітки масштабу на осях – виступами всередину. Не рекомендується застосовувати рисунки з великим нагромадженням кривих, а також набір рисунків, які складаються з однієї – двох однотипних кривим; їх слід об'єднувати. На рисунках обов'язково вказати назву статті, автора статті і номер рисунку. В якості ілюстрацій допускається використання чітких і контрастних мікрофотографій.

Умовні позначення в рукописі повинні бути роз’яснені при першій згадці. Слід уникати застосування умовних позначень для прикметників, а користуватися простими і загальновживаними символами.
Назви фірм-виробників слід давати мовою оригіналу, назви хімічних сполук відповідно до термінологією ІЮПАК, скорочення фізичних і хімічних одиниць виміру на основі системи СІ: кг, г, мг, нг, км, м, дм, см, мм, мкм, нм, год (годину), хв (хвилина), с (секунда), мс, мкс, нс, К (градус Кельвіна), °С (градус Цельсія), кал, ккал, дж, кДж, моль , ммоль, мкмоль, моль/дм3, М (молярність), мМ, мкМ, г-ат, г-екв, г-екв/дм3, М.М. (Молекулярна маса) і ін.
Текст статті повинен бути ретельно відредагований. При наявності великої кількості рівнянь вони нумеруються цифрами в круглих дужках. Для формул і рівнянь  використовують латинський шрифт. На полях вказується місце таблиць і рисунків. Всі скорочення повинні бути розшифровані, за винятком невеликого числа загальновживаних.
Щоб уникнути помилок при підготовці формул слід робити розмітку великих і малих літер: прописні – дві риски знизу, малі – дві риски зверху. Латинські букви позначити курсивом, враховувати схожі між собою літери q та g ; l та е; I,J,Y і.т.д., і вказувати для римських цифр І, ІІ, ІІІ риски зверху і знизу.

Статті, об’єм яких перевищує 10 сторінок, або оформлених з порушенням Правил, редакцією не приймаються і повертаються авторам без їх розгляду по суті. У разі направлення статті авторами для доопрацювання новий її варіант (разом з початковим і відповіддю авторів на всі зауваження) повинен бути повернений до редакції протягом 1 місяця для авторів України і 2 місяців для авторів з інших країн. Затримка статті авторами розглядається як відмова авторів від подальшої роботи з даним рукописом і зняття його з розгляду на предмет публікації в журналі.

Для виключення випадкових помилок при наборі і прискорення виходу статті  рекомендується направляти в редакцію текстовий файл в форматі RTF, графічні файли у форматі JPEG, а рисунки – з використанням Origin, Excel і.т.д..
Крім того, бажано текст не форматувати, не використовувати шрифти різних типорозмірів, гарнітур і.т.д..

Посилання на літературу нумеруються цифрами в квадратних дужках по порядку їх згадування в тексті. У списках цитованої літератури ці посилання наводяться мовою оригіналу або реферативного журналу. Скорочені назви наукових журналів повинні відповідати прийнятим у реферативних журналах. Далі наведені типові приклади бібліографічних описів.
Перед публікацією кожна стаття направляється автору для вичитки у зверстаному вигляді. У зверстаному варіанті статті допускається виправлення технічних помилок, без внесення будь-яких структурних змін та доповнень.

Список літературних посилань

[1]    Дытнерский Ю.И. Баромембранные процессы. – М.: Химия, 1986. – 272 с.
[2]    Шелекетина Т.Г., Мэн С.К.,  Наролинский.А.М. // Современные высокоэффективные методы очистки воды.  – М.: Химия, 1984. – С. 87 – 93.
[3]    Унифицированные методы анализа вод / Под ред. Ю.Ю. Лурье. – М.: Химия, 1973. – 376 с.
[4]   Власов П.Х., Липницкий А.В., Лущихина И.М. и др. Психология менеджмента  / Под ред. Г.С. Никифорова. – [3-е изд.]. – Х.: Гуманитар. центр, 2007. – 510 с.
[5]   Запорожец О.А., Погребняк О.С., Визир Н.Н. Спектрометрическое определение гипохлорита N,N-диэтиланилином //Химия и технология воды. – 2011. – 33, №1. – С. 53 – 62.
[6]  Клышко Д.Н. Об использовании двухфотонного света для калибровки фотоприемников // Тез. докл. Х Всесоюз. конф. по нелинейн. и когерент. оптике (Киев, 14 – 17 октября 1980 г.). – М., 1980. – C. 185 –186.
[6]    ДСТУ 4808:2007. Джерела централізованого питного водопостачання. Гігієнічні та екологічгі вимоги щодо якості води і правила вибирання. –  К.: Держспоживстандарт України, 2007.–  36 с.
[7]    А.с. 1141393 СССР, МКИ4 СOGF3/02. Устройство для ввода информации / Р.О. Ильина, Н.П. Карасенко, В.А. Ковалев и др. – Опубл. 23.02.85, Бюл № 7.
[8]    Пат. 651503 Швейцария, МКИ4В41J1/30.  Disque portecaracteres poar machsne imporimante / B. Moulin. –  Опубл. 30.09.85.
[9]    Пат. 21887888 Российская федерация, МПК H04 B1/38, H04J13/00. Приемопередающее устройство / Чугуева В.И.; Заявитель и патенто-обладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. – № 2000131736/09
[10]  Праценко С.А. Физико-химические особенности процессов получения мембран из ароматических полиамидов: автореф. дис.... канд. хим. наук; Ин-т физ.-орган. химии НАН Беларуси. – Минск, 2000. – 20 с.
[11] Смирнов А.Н.,  Сыроешкин А.В. Супранадмолекулярные комплексы воды [Электронный ресурс]: Журн. Рос. хим. об-ва им. Д.И. Мен-делеева // Рос. хим. журн. – 2004. – 38, №2. – С. 125 – 135. – Режим доступа к журн.: http://www.chem.msu.su/rus/jvho/2004-2/125.pdf

Редакція попереджає, що за використання матеріалів, що охороняються авторським правом, таких, як цитати, відтворення наукових даних, ілюстрацій і будь-яких інших матеріалів, які можуть бути використані авторами в їх статтях, відповідальність покладається на самих авторів. Автори можуть використовувати матеріали, що охороняються авторським правом, тільки з дозволу правовласника.

За переуступку Видавцем права на видання журналу і опублікування статей англійською мовою авторам виплачується гонорар у вільно конвертованій валюті. Нарахування гонорару і виплату його авторам здійснює Всеукраїнська Ліга Авторів, з якою журнал має відповідну Угоду.

Для отримання гонорару необхідно подати відомості по нижче представленій формі і направити в Всеукраїнської Лізі Авторів за адресою:

Україна, 01033, м Київ-33, а / с 22.

Рукописи надсилаються в редакцію за адресою:

Редакція журналу "Химия и технология воды"

Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України
03142, Київ-142, бульвар Академіка Вернадського, 42.
е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Правила для авторів

Договор про передачу авторських прав
Справка-завка автора

Помощь для Joomla.