Правила оформлення статей

Договір про передачу авторських прав

Справка-заявка автора

 

Правила для авторів

Нові правила для авторів: http://www.allertonpress.com/journals/watchem-guidelines.html
 
Журнал "Хімія і технологія води" видається видавництвом Allerton Press Inc. англійською мовою під назвою "Journal of Water Chemistry and Technology" (http://www.allertonpress.com/journals/ watchem.html) в США та поширюється видавництвом Springer Nature (https://www.springer.com/ journal/11962) через платформу SpringerLink (https://link.springer.com/journal/11962/volumes-andissues).

Тематика журналу

У журналі "Хімія і технологія води" публікуються нові та оригінальні наукові теоретичні й експериментальні статті за такими рубриками:

 • нове в науці про воду
 • нове в науці про природні явища
 • теоретичні основи технології та обробки води
 • фізична хімія процесів обробки води
 • аналітична хімія води
 • технологія водопідготовки та демінералізація вод
 • біологічні методи очищення води
 • природні води
 • екологічна безпека гідросфери
 • замовні статті – наукові огляди

Публікація статей у вітчизняних і зарубіжних журналах виключає їх повторну публікацію в журналі "Хімія і технологія води". В журналі не публікуються роботи, в яких деталізуються добре відомі й описані в літературі явища та закономірності. Не допускається плагіат, самоплагіат, запозичення без дозволу; самоцитування – не більше 20%. Статті мають бути виключно за тематикою журналу та відповідати публікаційній етиці COPE (Комітет з етики наукових публікацій). Для опису досліджень бажано використовувати додаткові матеріали з усіма вхідними даними.

Подання рукопису до друку

Рукопис статті надсилається до редакції на електронних носіях (е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.).

При подачі статті в журнал прохання до авторів вказати трьох можливих рецензентів в даній області досліджень. Рецензенти повинні бути зовнішніми. У журналі використовується одностороння "сліпа" форма рецензування, а у випадку, якщо один з авторів статті, що направляється в журнал, є членом редакційної колегії – двостороння "сліпа" форма рецензування.

Загальний обсяг статті: до 20 сторінок тексту формату А4 (шрифт Times New Roman, розмір шрифту – 12 пт, міжрядковий інтервал – 2), кількість малюнків – не більше 8, кількість літературних посилань – не більше 20-25, таблиць – не більше 8. Мова статей – українська та англійська.

Додатки (supporting information) не допускаються.

Критичні наукові огляди мають узагальнювати результати досліджень останніх років (обсягом до 30 стор., посилань не більше 50).

 

ДО РУКОПИСУ НЕОБХІДНО ДОДАТИ

 1. Договір про передачу авторських прав (див. додаток).
 2. Супровідний лист від автора, а у випадку колективної роботи – від відповідального представника. Супровідний лист може бути наданий як у паперовому, так і електронному (роздрукувати, підписати, відсканувати) вигляді, включати Гарантії з боку авторів (див. додаток).
 3. Відомості про авторів – прізвище, ім'я, по батькові повністю (із зазначенням автора, з яким редакція може листуватися), посада, місце роботи, вчене звання, науковий ступінь, контактна інформація (телефон, адреса електронної пошти всіх авторів). Просимо також повідомляти написання прізвищ усіх авторів і місця роботи українською (для авторів з України) та англійською мовами.
 4. Офіційний лист-направлення, підписаний керівництвом установи, де проводились наукові роботи.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

У статті мають бути:

 • УДК
 • ініціали та прізвища автора(ів)
 • повна назва установ(и), де виконувались дослідження
 • e-mail кореспондуючого автора
 • назва статті (має бути коректною та стислою)
 • анотація до статті з ключовими словами обсягом 1800 – 2000 знаків (з пробілами через 1,5 інтервалу), якщо анотація українською мовою, то обов'язково має бути англійський переклад. В анотації мають бути відображені: вступ, методика експерименту, результати та їх обговорення, висновки
 • ключові слова (до 8 слів з перекладом англійською мовою для україномовних статей)
 • відомості про фінансування грантових статей
 • обов'язкове зазначення конфлікту інтересів.

Стаття має містити такі розділи:

 • Вступ. Вказати постановку проблеми, актуальність, аналіз останніх публікацій, мету та завдання роботи (обсяг вступу – не більше 2 сторінок).
 • Методика експерименту.
 • Результати та їх обговорення. Експериментальні дані наводяться в тексті статті. Не дозволене дублювання даних, наведених в таблицях і на рисунках.
 • Висновки. Повинні містити основні результати роботи.
 • Література (перелік використаної літератури).

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ПУБЛІКАЦІЙ

Текст статті слід підготувати в текстовому редакторі Microsoft Word, формат .doc або .docx, шрифт Times New Roman, розмір шрифту 12 пунктів через 2 інтервали. Поля: верхнє, нижнє і ліве – 20 мм, праве – 10 мм.

Всі сторінки, включаючи таблиці, підписи під рисунками та перелік літератури, повинні мати наскрізну нумерацію. Всі прийняті в статті умовні позначення мають бути пояснені при першому вживанні. Слід уникати використання умовних позначень для прикметників, а користуватися, по можливості, простими та загальновживаними символами. Таблиці та рисунки нумерувати по порядку їх першого згадування в тексті. Формули та рівняння набирати латинським шрифтом і нумерувати цифрами в круглих дужках. Всі величини в формулах повинні бути розшифровані (із зазначенням одиниць виміру), за винятком невеликого числа загальновживаних.

Назви фірм-виробників слід давати мовою оригіналу, назви хімічних сполук – відповідно до термінології ІЮПАК, скорочення розмірностей фізичних і хімічних одиниць – на основі системи СІ: кг, г, мг, нг, км, м, дм, см, мм, мкм, нм, діб (доба), год (година), хв (хвилина), с (секунда), мс, мкс, нс, К (градус Кельвіна), °С (градус Цельсія), Па (паскалі), кал, ккал, Дж, кДж, моль, ммоль, мкмоль, моль/дм3 , М (молярність), мМ, мкМ, г-ат, г-екв, г-екв/дм3 , М.м. (молекулярна маса), м.ч., % (масова частка, %).

УДК (в українських версіях) слід друкувати великими літерами та виділити напівжирним шрифтом (вирівнювання по лівій стороні), ініціали та прізвища – великими літерами, виділити напівжирним шрифтом (вирівнювання – по центру). Повна назва установи, в якій виконувалося дослідження, – з нового рядка (вирівнювання – по центру). Автори з різних установ позначаються праворуч від їх прізвищ номером організації у верхньому індексі.

Назву статті вказати великими літерами напівжирним шрифтом (вирівнювання – по центру).

Рисунки. Графіки, схеми та діаграми слід надавати в одному з таких форматів .ai, .eps, .xls, .opj (Illustrator, Excel, Origin), щоб їх можна було редагувати. Їх будувати без координатної сітки з обов'язковим наданням коротких назв осей абсцис і ординат із зазначенням одиниць вимірювання після коми. Поділки на осях розміщувати зовні. Криві на рисунках позначати цифрами (курсив), пояснення до яких наводити окремо в підписах під рисунками. Текст на них має бути розміром 9 – 10 пт. Не рекомендується використовувати набір рисунків, які містять одну-дві однотипні криві; їх слід об'єднувати.

Рисунки розміщувати у тексті, нумерувати в порядку їх розташування. Позиції (частини) малюнків позначати буквами а, б, .... (курсив) і розміщувати їх (літери) над відповідними частинами. Як ілюстрації, допускається також використання чітких і контрастних мікрофотографій, які подаються в форматі .tif і .jpg – з роздільною здатністю 300 точок на дюйм. За потреби використання географічних карт дозволені лише контурні у векторному форматі.

Таблиці необхідно розміщувати та нумерувати у порядку їх розташування й мають бути простими за своєю будовою. Їх слід оформляти за допомогою текстового редактора Microsoft Word. Всі колонки в таблицях повинні мати заголовки. Над таблицею розміщується її номер і коротка назва, під таблицею (в примітках) – додаткова інформація. Скорочення слів в таблицях не допускаються.

Формули необхідно набирати в редакторі Equation або MathType. Символи опису формул після слова "де" повинні бути ідентичними з символами у формулі за допомогою сервісу редактора Microsoft Word. Латинські букви слід позначати курсивом, ретельно виписати схожі один на одного літери q та g; l і е; I, J, Y та ін.

Перелік літератури потрібно наводити в кінці статті мовою оригіналу. Посилання на літературні джерела нумеруються послідовно в порядку їх цитування в тексті статті. Неприпустимі посилання на неопубліковані та незавершені роботи. Назви статей, монографій, збірників праць, тез доповідей, авторефератів дисертацій та препринтів потрібно вказувати повністю. Для статей обов'язково наводити прізвища всіх співавторів (якщо авторів від одного до семи, а якщо від восьми і більше, перерахувати перші шість авторів, ставитиь три крапки (...) та вказати останнього автора), назва видання, рік, том, номер, початкову та кінцеву сторінки; для монографій слід вказувати повну назву міста, рік видання, загальну кількість сторінок. Усі джерела мають бути доступними, бажано вказувати DOI.

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ПЕРЕЛІКУ ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ЛІТЕРАТУРА

Книги:

 1. Дытнерский Ю.И. Баромембранные процессы. Москва. 1986. 272 с.
 2. Шелекетина Т.Г., Мэн С.К., Наролинский.А.М. Современные высокоэффективные методы очистки воды. Москва. 1984. С. 87–93.
 3. Унифицированные методы анализа вод. Под ред. Ю.Ю. Лурье. Москва. 1973. 376 с.

Статті в журналах:

 1. Запорожец О.А., Погребняк О.С., Визир Н.Н. Спектрометрическое определение гипохлорита N,N-диэтиланилином. Химия и технология воды. 2011. 33, №1. С. 53–62.
 2. Siddiqui M., Al-Malack M. Phenol degradation mechanism by electrooxidation using stainless steel electrodes. J. Water Chem. and Technol. 20016. 38, N1. P. 28–33.

Матеріали конференцій:

 1. Прокопов В.А., Тетенева И.А. К вопросу использования некондиционных артезианских вод для хозяйственно-питьевых целей. Доп. Міжнар. наук. конф. "Пробл. забезпечення населення якісною водою" (Київ, 19 − 22 серпня 1997). Київ. 1997.  С. 95–96.

Патенти:

 1. Патент Швейцарии, №651503. Moulin B. Disque portecaracteres poar machsne imporimante.
 2. Патент РФ, №21887888. Чугуева В.И. Приемопередающее устройство.

Авторске свідоцтво:

 1. А. с. 1810306 СССР, МКИ5 С 02 А 1/469. Способ деминерализации водных растворов. В.Д. Гребенюк, Н.П. Стрижак, В.В. Гончарук, А.О. Самсони-Тодоров, А.В. Гречко. № 4934753; заявл. 08.05.91; опубл. 23.04.93, Бюл. № 15.

Нормативні документи:

 1. ДСТУ 4808:2007. Джерела централізованого питного водопостачання. Гігієнічні та екологічгі вимоги щодо якості води і правила вибирання. Київ: Держспоживстандарт України, 2007. 36 с.

Дисертації та автореферати дисертацій:

 1. Праценко С.А. Физико-химические особенности процессов получения мембран из ароматических полиамидов: автореф. дис. ... канд. хим. наук. Минск, 2000. 20 с.

 Електронні ресурси віддаленого доступу:

 1. Смирнов А.Н., Сыроешкин А.В. Супранадмолекулярные комплексы воды. Журн. Рос. хим. об-ва им. Д.И. Менделеева. 2004. 38, №2. С. 125–135.  http://www.chem.msu.su/rus/jvho/2004-2/125.pdf

 

Статті, обсяг яких перевищує 10 сторінок, або оформлені з порушенням правил, повертаються авторам без їх розгляду по суті. У разі направлення статті авторам для переробки новий її варіант (разом з початковим і відповіддю авторів на всі зауваження) повинен бути повернений до редакції протягом одного місяця для авторів України та двох місяців – для авторів з інших країн. Затримка статті авторами понад цей термін розглядається як відмова авторів від подальшої роботи над цією статтею та є підставою для зняття її з розгляду на можливість опублікування в журналі.

Редакція застерігає, що за використання матеріалів, що охороняються авторським правом, таких, як цитати, відтворення наукових даних, ілюстрацій і будь-яких інших матеріалів, які можуть бути використані авторами в їх статтях, відповідальність покладається на самих авторів. Автори можуть використовувати матеріали, що охороняються авторським правом, лише з дозволу правовласника.

 

Адреса редакції:

Редакція журналу "Journal of Water Chemistry and Technology"

Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України
бульвар Академіка Вернадського, 42, Київ-142, 03142, Україна
е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
тел.: +38(044) 424-31-26
Домашня сторінка: http://jwct.org.ua/

Договір про передачу авторських прав
Справка-заявка автора

Додаток

ГАРАНТІЇ З БОКУ АВТОРА:

 1. Автор гарантує, що ця Стаття не була раніше опублікована та не буде опублікована де-небудь до публікації її Видавцем, а також авторські права на її опублікування не передавалися іншому видавцю.
 2. Автор гарантує, що дана Стаття є оригінальною роботою автора та не є копією будь-якої іншої роботи. Автор також гарантує, що ним отримані всі необхідні дозволи на використання матеріалів у своїй Статті, що охороняються авторським правом.
 3. Автор гарантує, що використання Видавцем авторських прав, придбаних в результаті цієї угоди, не спричинить за собою порушення авторських прав будь-яких осіб або організацій та не призведе до розголошення секретних або конфіденційних відомостей.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Посада:________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Організація:___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дата:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Автор:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                         (
Заповнюється та підписується всіма авторами статті)

П.І.Б.:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Помощь для Joomla.